fotka

Pár paragrafů, které je dobré znát - díl čtvrtý

  • vydáno: 20.1.2011
  • autor: Jíří "Cort" Cibulka

Je dobré vědět, k čemu nás při jízdě na čtyřkolce různé zákony a vyhlášky opravňují, nebo co nám naopak zakazují. Tento seriál se pokusí srozumitelným způsobem vnést jasno do toho, jaké jsou nastavené mantinely.

Kapitola čtvrtá – osoby s právem zastavit vozidlo

Víme už jaký potřebujeme řidičák, kde můžeme jezdit, tak je na čase si říct, kdo nás při téhle činnosti je oprávněný zastavit. Dnes vynecháme odkazování na jednotlivé zákony, protože samotné zastavování upravuje hned několik zákonů, tak se to pokusíme se to co nejvíc zjednodušit. Takže, vozidlo můžou stavět tyto osoby:

- policista ve stejnokroji

- celník ve stejnokroji

- vojenský policista ve stejnokroji

- strážník obecní policie ve stejnokroji

- zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu

- účastník dopravní nehody, vyžadují-li to okolnosti nehody

- dopravce při vystupování osob z vozidla hromadné přepravy osob

- vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže, vedoucí organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, a průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky

- průvodce vedených nebo hnaných zvířat, vyžaduje-li to bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

- zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu

- osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení

- veřejná stráž

Z nich nás dnes bude zajímat policista a obecní (lidově slušně řečeno) městský strážník. Vezmeme si prvně způsob zastavování.

Způsoby zastavování:

a) Ze „stoje“ - Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu.

b) Z auta - Z jedoucího vozidla se zastavuje vozidlo kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem. Policista může z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu "STOP".

Nesprávné postupy policie nebo strážníků:

- policie nebo obecní policie nemůže zastavovat stylem, kdy zapne výstražná světla nebo majáky

Znamení k zastavení vozidla se musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Policista PČR je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti např. osobu:

- podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

- zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území ČR,

- bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit,

- od níž je požadováno vysvětlení,

- odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby,

- která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,

- zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události,

- která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu,

- při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti (")?> 63 odst. 2 zákona o Policii ČR).

Strážníci obecní policie mohou vozidlo zastavit ve dvou případech:

- před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje;

- jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu.

Navíc při zastavování nesmějí použít světelný signál „STOP“.

Při zastavování musí mít (jak policista, tak strážník) na sobě stejnokroj a dodržet zde popsaný postup.

Příště se podíváme na další osoby s právem stavět vozidla.

Další články z rubriky:


Novinky na SKUTRMANIA.CZ
Novinky na QUADWEB.CZ
Novinky na OFFROADWEB.CZ
Copyright © 2010-2017 quadweb.cz